คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 535/2530 เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครลาคลอดบุตร และลาพักผ่อนประจำปี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 535/2530 เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครลาคลอดบุตร และลาพักผ่อนประจำปี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132535.
View online Resources