ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 914/2556 ระหว่าง นายชูสิทธิ์ ทินบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้ถูกฟ้องคดี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 914/2556 ระหว่าง นายชูสิทธิ์ ทินบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้ถูกฟ้องคดี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/383960.
View online Resources