ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261011.
View online Resources