คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 288/2538 เรื่อง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทำนองเดียวกับน้ำมันเตา เช่น ORIMULSION

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 288/2538 เรื่อง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทำนองเดียวกับน้ำมันเตา เช่น ORIMULSION. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/110640.
View online Resources