ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6054 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษทำลูกฟูก : วิธีหาความต้านแรงกดลอนลูกฟูก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษทำลูกฟูก เล่ม 1 วิธีทดสอบความต้านแรงกดลอนลูกฟูก แบบลอน A

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6054 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษทำลูกฟูก : วิธีหาความต้านแรงกดลอนลูกฟูก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษทำลูกฟูก เล่ม 1 วิธีทดสอบความต้านแรงกดลอนลูกฟูก แบบลอน A. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579128.
View online Resources