ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าสิ่งทอและรายการสินค้าด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าสิ่งทอและรายการสินค้าด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211497.
View online Resources