ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อาศัยอำนาจตาม มาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่า มาตรา 96แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อาศัยอำนาจตาม มาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่า มาตรา 96แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37485.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล