กฎกระทรวง (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 74

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 74. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/125345.
View online Resources