ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย แก้ไขเปลี่ยนแปลงการห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย แก้ไขเปลี่ยนแปลงการห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104087.
View online Resources