ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581638.
View online Resources