เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อานันท์ เกียรติสารพิภพ, แดนชัย ไชวิเศษ (2019). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/551760.
View online Resources