ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5773 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปสำหรับนับจำนวนโคลิฟอร์ม - เทคนิควิธีการนับจำนวนโคโลนี

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5773 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปสำหรับนับจำนวนโคลิฟอร์ม - เทคนิควิธีการนับจำนวนโคโลนี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567204.
View online Resources