ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ธันวาคม 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ธันวาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135213.
View online Resources