ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) จากการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) จากการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604128.
View online Resources