ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน บ้านอนุรักษ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2007). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน บ้านอนุรักษ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573456.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล