ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250768.
View online Resources