บันทึกการประชุมวุฒิสภา ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2511 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2511 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213632.
View online Resources