กฎ ก.พ. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218435.
View online Resources