ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปอีก 15 วัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปอีก 15 วัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/539414.
View online Resources