ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131247.
View online Resources