วุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). วุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325502.
View online Resources