การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ณัฐพล ยิ่งกล้า, ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, บุศรา เข็มทอง (2015). การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/456101.
View online Resources