ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6190 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 8 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับส่วนประกอบสำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่าที่แยกโดด

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6190 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 8 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับส่วนประกอบสำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่าที่แยกโดด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585944.
View online Resources