ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย [รองศาสตราจารย์สุรางค์ เจียมจรรยา,รองศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์,รองศาสตราจารย์อมรา พานิช เป็น ศาสตราจารย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย [รองศาสตราจารย์สุรางค์ เจียมจรรยา,รองศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์,รองศาสตราจารย์อมรา พานิช เป็น ศาสตราจารย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104052.
View online Resources