ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการต่างประเทศ : จำนวน 4 ราย 1. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการต่างประเทศ : จำนวน 4 ราย 1. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603844.
View online Resources