ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512110.
View online Resources