บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003089.
View online Resources