ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/599458.
View online Resources