ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119534.
View online Resources