กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลหลุมข้าว ตำบลลำคอหงษ์ ตำบลโนนสูง ตำบลเมืองปราสาท ตำบลด่านคล้า และตำบลใหม่ อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลหลุมข้าว ตำบลลำคอหงษ์ ตำบลโนนสูง ตำบลเมืองปราสาท ตำบลด่านคล้า และตำบลใหม่ อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128150.
View online Resources