กฎกระทรวง กำหนดลักษณะแสตมป์สุรา และวิธีการปิดและการขีดฆ่าแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติและในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). กฎกระทรวง กำหนดลักษณะแสตมป์สุรา และวิธีการปิดและการขีดฆ่าแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติและในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203193.
View online Resources