กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ

ข้อมูลอ้างอิง
เรณุมาศ รักษาแก้ว กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003134.
View online Resources