ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227352.
View online Resources