ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณผลิตภัณฑ์กาแฟที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2554 พ.ศ.2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณผลิตภัณฑ์กาแฟที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2554 พ.ศ.2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167926.
View online Resources