กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92397.
View online Resources