ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5821 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบลูกถ้วยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5821 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบลูกถ้วยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570447.
View online Resources