ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ 2549 = Key statistics of Thailand 2006

ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ 2549 = Key statistics of Thailand 2006. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/444801.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล