ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3837 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3837 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107990.
View online Resources