กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1956). กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220635.
View online Resources