ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594137.
View online Resources