เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564757.
View online Resources