ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ฟ้อน - เมืองฟัก จันทรโชติ อุปถัมภ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ฟ้อน - เมืองฟัก จันทรโชติ อุปถัมภ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/102564.
View online Resources