บทบาทผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุงแก้ไขผลงาน)

ข้อมูลอ้างอิง
พรพิมล โพธิ์ชัย บทบาทผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุงแก้ไขผลงาน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003625.
View online Resources