เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2509

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2509. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/209034.
View online Resources