ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายสมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายสมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221376.
View online Resources