ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143982.
View online Resources