ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแก้ไขกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแก้ไขกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553359.
View online Resources