ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2496 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายคันเร่งรถยนต์ (แก้ไขครั้งที่1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2496 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายคันเร่งรถยนต์ (แก้ไขครั้งที่1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/232241.
View online Resources