ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 126 (4) ประกอบ มาตรา 109 (11) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา266

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 126 (4) ประกอบ มาตรา 109 (11) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา266. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41955.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล