ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 17

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 17. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208322.
View online Resources